photography: Lea Sophia Mair @xvelrivm

h&m: Naomi & Yolanda